TARIM İŞÇİLERİ SENDİKASI ANA TÜZÜK

1. BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 1: SENDİKANIN ADI

SENDİKANIN ADI: Sendikanın adı, Tarım İşçileri Sendikası’dır. Sendikanın kısaltılmış adı  TARIM-SEN’dir.

MADDE 2- MERKEZİ VE ADRESİ

SENDİKANIN MERKEZİ: Sendikanın Genel Merkezi İzmir’dedir. Genel Merkezin başka bir ile nakline karar vermeye Merkez Genel Kurulu yetkilidir.

SENDİKANIN ADRESİ: Alsancak Mah. Kıbrıs Şehitleri Cad. Hacer Dağüstü İşhanı N:26, K:6, D:11, 35220 KONAK/İZMİR’dir. İl içerisinde adres değişikliğine Genel Yönetim Kurulu yetkilidir.

MADDE 3- SENDİKANIN FAALİYETTE BULUNACAĞI İŞKOLU

Sendika; 1 No’lu Avcılık, Balıkçılık, Tarım ve Ormancılık işkolu işyerlerinde faaliyet gösterir. Aynı işkolunda sayılan, asıl işe yardımcı olarak yürütülen işlerle, niteliği bakımından işyerlerinin eklentileri olan barınma, beslenme, yıkanma, dinlenme, çocuk emzirme, uyku, muayene, temizlik, tamir, bakım, bedeni ve mesleki eğitim yerleri de sendikanın faaliyet kapsamı içindedir. Sendika Türkiye çapında faaliyet gösterir.

MADDE 4-  SENDİKANIN AMAÇLARI

Kaynağını emeğin yüce değerinden, gücünü işçi sınıfı ve emekçi köylülerden alan Tarım İşçileri Sendikası, demokratik, bağımsız bir sınıf ve kitle örgütü olarak işçi sınıfı ve tüm emekçilerin mutluluğu için çalışanların tümünü örgütlemeyi;

İşçi sınıfı ve emekçi köylülerin sosyal, kültürel ve ekonomik kazanımlarına dayalı eğitimi yaygınlaştırmayı,

Kayıt dışı ve güvencesiz çalışma ile mücadelenin yaygınlaştırılmasını, başta mevsimlik, gezici, geçici tarım işçileri olmak üzere, tarımsal üretim sürecinde yer alan tüm emekçilerin güvenceli, sigortalı, insan onuruna yaraşır çalışma ve yaşama koşullarına sahip olmasını,

İşsizliğe karşı mücadelenin yaygınlaştırılmasını, emekçilerin işsiz kaldıkları dönemlerde de sosyal güvenceye sahip olmalarını,

İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını,

Tüm emekçilerin sağlıklı beslenme ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını savunmayı ve geliştirmeyi,

Emekçi halkımızın demokratik bir düzen içersinde gerçek demokrasiyi yaşamasına yönelik ekonomik, sosyal ve siyasal bilinci geliştirecek çalışmalarda bulunmayı amaçlayarak,

 1. Çalışanların çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi, sosyal, ekonomik, siyasal, demokratik hak ve çıkarlarının korunması ve geliştirilmesini,
 2. Toplu sözleşmeli, grevli sendikal yaşamın yerleştirilmesi ve geliştirilmesini,
 3. Üyelerinin; yaptıkları işe, harcadıkları emeğe uygun ve insanlık onuruna yaraşır şekilde yaşamalarını sağlayacak adaletli bir ücret almalarını,
 4. Üyelerin ve bakmakla yükümlü oldukları bireylerin, bakım, eğitim ve sağlık koşullarının düzeltilmesini, emeklilik, yaşlılık, özürlülük, sakatlanma, öksüz ve yetim kalma durumlarında, yeterli koruma ve bakım önlemlerinden, temel ekonomik, sosyal ve hukuksal haklardan eksiksiz yararlanmalarını sağlamayı,
 5. Yaşlı, hasta, özürlü üyelerin özel olarak korunup desteklenmelerini,
 6. İşe almada ve yükselmede “işin gerektirdiği niteliklerden başka özellik aranmaz” ilkesini gerçekleştirmeyi, işe alma, yükselme komisyonlarında görev almayı,
 7. Kadınların ezilen cins olmasından hareketle, yaşadıkları sorunlara çözüm üretmeyi, yaşama ve çalışma koşullarını geliştirmeyi,
 8. Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve meslek farkı gözetmeksizin bütün üyeleri arasında amaçları doğrultusunda birlik ve dayanışmayı geliştirmeyi,
 9. Örgüt içi demokrasiyi gerçekleştirerek, tüm üyelerin, söz, yetki ve karar sahibi olabilmesi için doğrudan demokrasiyi,
 10.  Çalışanların başta işçi sağlığı ve iş güvenliği ile sosyal güvenliklerinin sağlanmasını,
 11. Sendikanın örgütlü olduğu kurumlarda planlamadan, uygulamaya, koordinasyona ve denetlemeye kadar işin tüm aşamalarında çalışanların söz ve karar sahibi olmasını,
 12. Her alanda olduğu gibi kendi örgütlendiği avcılık ve balıkçılık işletmelerinde, tekne ve gemilerde, tarımsal işletmelerde, tarım arazilerinde, orman işletmelerinde bağımsız bir Türkiye yaratılmasını,
 13. Çevre hakkı ile sağlıklı yaşam ilişkisini objektif bir şekilde değerlendirerek doğal varlıkların ve ekolojik dengenin korunmasını ve bu doğrultuda girişimlerde bulunmayı,
 14. Tüm emekçi sınıfların birliğini sağlamaya yönelik her türlü örgütsel ve kültürel çabanın gösterilmesini,
 15. Çalışanın ve emeğin toplumsal yaşamdaki rolünün ve değerinin bilincine varmış bir toplum yaratmayı,
 16.  Dünyada ve ülkede barışın sağlanmasını, bu konuda üyelerin duyarlı olmasını sağlamayı,
 17. İnsan hak ve özgürlüklerini zedeleyen uygulamalara karşı tavır alıp, diğer demokratik kitle örgütleriyle ve sendikalarla dayanışmayı hayata geçirerek tüm hak ve özgürlüklerin demokratik ölçüler içerisinde kullanılmasını, örgütlenme özgürlüğüyle ilgili yasakların kaldırılmasını,
 18. Temel insan haklarından doğan sendikal hakların demokrasinin tüm kurum ve kurullarıyla gerçekleşmesi için bu amacı paylaşan diğer demokratik kitle örgütleriyle ortak çalışmalar yapmayı, amaçlar.

MADDE 5- SENDİKANIN İLKELERİ

 1. Sendika, ülkemizi ve halkımızı tam bağımsızlığa kavuşturmayı öngören, uluslararası işçi sınıfı ile uyumlu çalışmalar yapmayı hedefleyen, demokratik ve Enternasyonalist Sendikal mücadeleyi ilke sayar.
 2. Sendika, İşçi sınıfının onursal görevi olarak başta emperyalizme, faşizme, sömürüye, karşı mücadele etmeyi ilke sayar.
 3. Sendika; ırk, cins, cinsel yönelim, din, mezhep, dil ve düşünce ayrımına şiddetle karşı çıkmayı; tüm çalışanların düşünce ve inanç özgürlüğüne saygı göstermeyi; iş yerlerinde, iş kolunda, ulusal ve uluslararası düzeyde birlik ve dayanışmasını savunmayı ve bunun için mücadele etmeyi ilke sayar.
 4. Sendika tüm çalışmalarında ve kararlarında çalışanların söz ve karar sahibi olmasını, demokrasinin ve demokratik hukuk düzeninin her alanda egemen kılınmasını ilke sayar.
 5. Sendika Anayasa, Yasalar, İnsan Hakları Bildirgesi, ILO Anayasası ve Sözleşmeleri, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa Sosyal Şartı ile diğer çok taraflı sözleşmelerden doğan haklarını da kullanarak, Anayasa ve yasaların, emekten yana değişmesi için demokratik, fiili ve meşru yollardan mücadele ederek üyelerin ekonomik, demokratik, sosyal, hukuksal, kültürel özlük hak ve çıkarlarını koruma ve geliştirmeyi ilke sayar.

Bu ilkeler ışığında;

 1. Sendika Öncelikle Kurulu bulunduğu işkolunda tüm çalışanları sendika çatısı altında örgütleyerek en geniş sendikal birliği sağlamaya çalışır,
 2. İşkolu kapsamına girmeyip sendikanın faaliyet alanı olarak tanımladığı tarımsal faaliyetlerde bulunan tüm emekçi kesimlerin sosyal, ekonomik, sendikal haklarını kazanması için teşvik edici bir rol üstlenir,
 3. Sendikal birimlerde alınacak kararlar, demokratik merkeziyetçilik ilkesinden hareketle tartışma, eleştiri, ikna, özeleştiri süreçleri yaşanarak alınır. Eleştiri hakları saklı olmak üzere alt organlar üst organların kararlarına uyarlar.
 4. Sendika sermayeden, devletten, siyasi parti ve örgütlerden bağımsızdır.
 5. Bürokratikleşmeye karşı mücadele eder.
 6. Sendikanın idari ve mali denetimleri tüm üyelere açıktır.
 7. Sınıf dayanışmasının gereklerini yerine getirir. Bu amaçla çalışanların ulusal ve uluslararası düzeyde sendikaları ile güç ve eylem birliği yapar.
 8. Emekçi halkın sağlığının koşulu olarak beslenmenin sağlıklı ve ekolojik olması gerektiğini savunur. Bu doğrultuda, emekçi halkın gıda sistemi olan Gıda Egemenliğini benimser.

MADDE 6 – SENDİKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

 1. Ulusal düzeyde ve Sendikal örgüt içinde çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü bir demokrasi ortamının gelişmesini sağlamak, temel hak ve özgürlüklere sahip çıkmak.
 2. Başta iş kolunda çalışanların tümünü sendika çatısı altında örgütlemek, çalışanlar arasındaki birlik ve dayanışmayı sağlamak.
 3. Çalışma hakkı ve iş güvencesinin yaşama geçirilmesi, sendikal hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi, tüm çalışanlara toplu sözleşmeli, grevli sendikalaşma hakkının eksiksiz tanınması, grev hakkının önündeki tüm engellerin ve çalışanlara yönelik tüm baskı ve sınırlamaların kaldırılması için mücadele etmek.
 4. Üyeleri adına işverenle görüşmelerde bulunmak, gerektiğinde grev kararı almak, uygulamak, kaldırmak ve toplu iş sözleşmesi yapmak. Toplu iş uyuşmazlıklarında ilgili makamlara ve yargı organlarına başvurmak, görüş ve öneriler sunmak, isteklerde bulunmak.
 5. Çalışma hayatındaki mevzuattan, toplu iş sözleşmelerinden, örf ve adetten doğan anlaşmazlıklarda, üyeleri ve mirasçıları adına dava açmak. Açılan davalarda üyelerini ve mirasçılarını temsilen davaya ve husumete ehil olmak. Bu davaları izlemek, üyelerine ve mirasçılarına yardımda bulunmak.
 6. Sendikal faaliyetlerinden dolayı mağdur olan üyelerine çıkarılacak olan yönetmelikte belirlenecek biçimde yardımda bulunmak.
 7. Üyelerinin mesleki bilgi, kültür ve yeteneklerini geliştirmek için çalışmalar yapmak. Sağlık, dinlenme, spor tesisleri, kütüphane, işçi lokalleri ve gerekli tesisler kurmak. Üyelerinin boş zamanlarını daha iyi değerlendirmeleri için olanaklar sağlamak.
 8. Emekçilerin ekonomik, siyasal, kültürel, sosyal sorunları ve sendikal çalışmalarla ilgili konularda kamuoyunu aydınlatmak amacı ile konferans, panel, açık hava, salon, basın vb. toplantıları düzenlemek.
 9. İlgili uluslararası sendikal birliklere üye olmak. Delege, temsilci, gözlemci göndermek veya kabul etmek. Yayın ve fikir alışverişinde bulunmak.
 10. Amaç ve görevlerinin gerektirdiği taşınır ve taşınmaz malları satın almak, gerektiğinde satmak. Sendikanın feshi halinde taşınır ve taşınmaz malların ne olacağına karar vermek.
 11. Kadınların toplumsal yaşamın tüm alanlarında katılımını artırma amacına yönelik olarak destek politikalarının sendikal alanda uygulanmasını kabul eder.
 12. Sendika organlarında görev alanlar, her türlü ayrımcılığa karşı çıkarak, üyelerine eşit muamele etmekle yükümlüdür.
 13. Sendikal çalışmalar, Sendika organlarının almış olduğu kararlar çerçevesinde, Sendikanın Amaçlarına, Yasalara, Ana tüzüke uygun olarak yürütülür.
 14. Her kademedeki yönetici ve üyeler, sendikal organların, Sendikanın amaçlarına, Yasalara, Sendikanın Ana tüzüke uygun olarak almış olduğu kararlara uymak ve alınan kararları uygulamak zorundadır. (12) ve (13) no’lu bendde belirtilen hususlara uymayan ve uygulamayan yönetici ve üyeler hakkında, disiplin hükümleri uygulanır.
 15. Yasalarda yer alan işveren vekillerinin dışında kalan herkesin TİS’ten yararlanmasını sağlamak ve sendikaya üye olmasını özendirmek için, imzalanacak TİS’lerde kapsam dışı uygulamasına olanak sağlayamayacak politikalar belirlemek, belirlenen politikalara uygun düzenlemeler yapmakla görevlidir.
 16. Üyelerinin Sendika Ana Tüzüğünün amaç ve ilkelerine uymalarını sağlamaya çalışır.

2. BÖLÜM

MADDE 7 – ORGANLARIN SEÇİLME, GERİ ÇAĞRILMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

 1. 4. bölümde belirtilen zorunlu organlarda ve yetkili danışma organlarında görev yapacak olan tüm yöneticiler ve yöneticileri belirleyecek olan delegeler, temsilciler ve birim komitesi üyeleri, tek dereceli seçimle, yedekleri ile birlikte belirlenir.
 2. Tüm seçimler gizli oy açık sayım esasına göre yapılır.
 3. Herhangi bir kademeye seçilebilmek için o kurula katılan üyelerin %50+1’i kadar oy almak şarttır.
 4. Hiçbir kurul Ana tüzükte belirlenen yetkilerini bir başka kurula devredemez.
 5. Üst kurullar alt kurullar ile Ana tüzük ve Yasalardan almış olduğu yetkileri paylaşabilirler.
 6. Her kurul Olağan toplantılarını Ana tüzükte belirlenen sürelerde yapar. Olağanüstü toplantılar ise Kurul başkanının çağrısı üzerine veya kurul üye sayısının salt çoğunluğunun istemi üzerine gerçekleştirilir. Mazeretsiz üst üste 2 olağan toplantıya katılmayan kurul üyesinin durumu kurul tarafından tutanakla sabit olduğunda, kurul üyeliği düşer.
 7. Tüzük’te daha yüksek bir yeter sayı öngörülmemiş ise Genel Kurul dışında kalan organlar için; toplantı yeter sayısı kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Karar alınabilmesi için ise, toplantıya katılanların salt çoğunluğu gereklidir.
 8. Toplantının gündemi toplantıya katılacaklara en geç 2 hafta önce bildirilir. Toplantılarda öncelikle gündemdeki konular konuşulur ve gündemdeki konular ile ilgili kararlar alınır, kararların nasıl ve kimler tarafından uygulanacağının görev bölüşümleri yapılır.
 9. Alınan tüm kararlar kurul karar defterine yazılır ve kararların özeti alt birimlere yazılı olarak duyurulur.
 10. Bir sonraki toplantıda, bir evvelki toplantıda alınan kararların uygulanıp uygulanmadığı konusu gündemin 1. maddesidir. Uygulanmayan kararların neden uygulanmadığı tartışılır.
 11. Uygulanmasının yolları bulunamaz ise alınan karar kaldırılır. Neden kaldırıldığı ise alt birimlere duyurulur.

3. BÖLÜM

ÜYELİKLE İLGİLİ HÜKÜMLER

MADDE 8 – SENDİKAYA ÜYE OLMA

Sendikaya üye olmak için;

Yasanın üyelik için öngördüğü niteliklere sahip bulunmak, 1 No’lu Avcılık, Balıkçılık, Tarım ve Ormancılık iş kolunda çalışır ve 15 yaşını doldurmuş olmak,

Sendikaya üyelik, Bakanlıkça sağlanacak elektronik başvuru sistemine e-Devlet kapısı üzerinden üyelik başvurusunda bulunulması ve Genel Yönetim Kurulu tarafından üyelik başvurusunun e-Devlet kapısı üzerinden kabul edildiği tarihtir. Üyelik başvurusunun en geç otuz (30) gün içinde Genel Yönetim Kurulunca reddedilmemiş olması durumunda üyelik istemi kabul edilmiş sayılır.

Genel Yönetim Kurulu, üyelik başvurusunu e-Devlet kapısı üzerinden reddedebilir. Ret kararı gerekçesi ile birlikte e-Devlet kapısına kaydedilir ve işçiye yazılı olarak tebliğ edilir. Haklı bir neden gösterilmeden üyeliği kabul edilmeyen işçinin Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda öngörülen süre ve koşullarla yetkili iş mahkemesinde dava açma hakkına sahiptir.

Genel Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen kişilere sendika adına e-Devlet kapısı üzerinden işlem yapma yetkisi verilir. İşlem yapma yetkisi verilen kişiler Bakanlığa bildirilir. Bu kişiler aynı usule göre değiştirilebilir veya yetkileri kaldırılabilir. e-Devlet kapısı üzerinden yapılacak tüm işlemler Sendikanın Bakanlığa bildireceği yetkili kullanıcılar tarafından gerçekleştirilir.

MADDE 9 – ÜYENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 1. Sendika üyesi aidat ödemek dışında, işine, işyerinde birlikte çalıştığı kişilere, sendikaya ve işyerine karşı sorumludur.
 2. Sendika üyesi Ana tüzük gereği oluşturulan kurulların sendikal konularda almış olduğu kararlara uymak ve bu kararları uygulamak zorundadır.
 3. Sorumluluklarını yerine getirmediği ve kurulların almış olduğu kararlara uymadığı ve uygulamadığı Ana tüzük gereği oluşturulan kurullarca saptanan üyelere disiplin hükümleri uygulanır.

MADDE 10 – ÜYELİKTEN AYRILMA

 1. Her üye, e-Devlet kapısı üzerinden çekilme bildiriminde bulunmak suretiyle üyelikten çekilebilir.

Üyelikten ayrılma önceden var olan aidat borçlarını ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

 • Üye, istifa işleminin geçerli olduğu tarihe kadar sendikaya karşı olan yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

MADDE 11 – ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

 1. Aşağıda belirtilen nedenlerle üye, sendikadan çıkartılabilir:
 2. Sendika ana tüzüğüne, genel hükümlere, yetkili kurulların kararlarına, sendika programına aykırı hareket etmek veya uygulamaktan kaçınmak.
 3. Sendikanın ilkelerine, amaçlarına ve hedeflerine uymayan eylemlerde bulunmak veya sendikanın amaç ve faaliyetlerinin gerçekleşmesini engellemeye çalışmak,
 4. Üyelikten çıkarılmayı gerektirecek tutum ve davranışlarda bulunduğu bildirilen üyenin durumu sendika Merkez Yönetim Kurulu’nca ve gerekli görüldüğünde Sendika Merkez Disiplin Kurulu’nca incelenir. Bu tutum ve davranışların sabit görüldüğünde üyeliği ihraç istemiyle ilk Genel Kurula götürülür. Genel kurul kararı olmadan üyelikten çıkarılamaz.

4. BÖLÜM

SENDİKA MERKEZ-ŞUBE-İŞYERİ ZORUNLU VE YETKİLİ DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 12 – GENEL MERKEZ ZORUNLU ORGANLARI

 1.      Genel Merkez Genel Kurulu
 2.      Genel Merkez Yönetim Kurulu
 3.      Genel Merkez Denetim Kurulu
 4.      Genel Merkez Disiplin Kurulu

MADDE 13 – YETKİLİ GENEL MERKEZ DANIŞMA ORGANLARI

 1.      Şube Başkanlar Kurulu
 2.      Genişletilmiş Şube Başkanlar Kurulu
 3.      Temsilciler Meclisi
 4.      Türkiye İşçiler Meclisi

MADDE 14 – ŞUBE ZORUNLU ORGANLARI

 1.      Şube Genel Kurulu
 2.      Şube Yönetim Kurulu
 3.      Şube Denetim Kurulu
 4.      Şube Disiplin Kurulu

MADDE 15 – YETKİLİ ŞUBE DANIŞMA ORGANLARI

 1. Şube Delegeler Meclisi 
 2. Şube Temsilciler Meclisi
 3. Şube Birim Komiteleri Meclisi

MADDE 16 – İŞYERİ ZORUNLU ORGANLARI

 1. İşyeri Sendika Temsilcileri Meclisi
 2. İşyeri Delegeler Meclisi

MADDE 17 – İŞYERİ YETKİLİ DANIŞMA ORGANLARI

1. İşyeri Birim Komiteleri Meclisi

5. BÖLÜM

GENEL MERKEZ ZORUNLU, YETKİLİ VE DANIŞMA ORGANLARININ OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİ, TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

ZORUNLU GENEL MERKEZ ORGANLARI

MADDE 18 – GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN OLUŞUMU

 1. Genel Merkez Genel Kurulu sendikanın en yetkili karar organıdır.
 2. Genel Merkez Genel Kurulu, sendikanın üye sayısı 500 kadar üyelerden
 3. 501 – 1000 üye ise 150 delegeden
 4. 1001 -5.000 üye ise 175 delegeden
 5. 5001 -10000 üye ise 200 delegeden
 6. 10001- 20000 üye ise 250 delegeden
 7. 20001 üyeden fazla ise 300 delegeden oluşur.
 8. Genel Merkez Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile Disiplin Kurulu üyeleri Genel Merkez Genel kurulunun Delegeleridir.
 9. Şubelerin ve şube oluşturulamayan işyerlerinin Genel Merkez Genel Kuruldaki temsil sayısını belirlemek için, öncelikle Sendikanın Genel üye sayısı delege sayısına bölünür. Çıkan rakam kaç kişiye 1 delege çıkacağını belirleyen anahtar sayı belirlenir. Daha sonra şube oluşturulan bölgelerdeki şubenin üye sayısı, şube oluşturulamayan yerlerde ise işyerlerindeki üye sayısı belirlenen anahtar sayıya bölünür. Şube oluşturulamayan işyerlerindeki üye sayısı, anahtar sayının altında ise, birbirine yakın olan işyerleri birleştirilerek, o işyerlerinde çalışan üyelerinde Genel Kurulda temsili sağlanır.

MADDE 19 – GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

 1. Gündemi Genel Yönetim Kurulunca saptanan Genel Kurul 3 yılda bir Genel Yönetim Kurulunun belirleyeceği yer, gün ve saatte toplanır.
 2. Genel Kurulun gündemi, toplantı yer, gün ve saati ile delege listesi, çoğunluk olmaması halinde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar en az 15 gün önceden iletişim araçları ile ilan edilir ve iki nüsha olarak genel kurulun yapılacağı yerin mülki amiri ile ilgili ilçe seçim kurulu Başkanlığına yazı ile bildirilir.
 3. Genel Kurul toplantı yeter sayısı Tüzük’te daha yüksek bir yeter sayı belirlenmemiş ise, delege veya üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Duyurulan günde yeterli çoğunluk sağlanamamış ise ikinci toplantı en geç 15 gün içinde delege veya üye tam sayısının en az 1/3’ü ile yapılır.

Kural olarak karar yeter sayısı toplantıya katılan delege veya üye sayısının salt çoğunluğudur. Ancak bu sayı delege tam sayısının ¼’ünden az olamaz. Görüşülecek konunun özelliğine göre, Tüzük’te daha yüksek bir karar yeter sayısı öngörülmemiş ise karar yeter sayısı üye veya delege tam sayısının salt çoğunluğu olacaktır.

 • Genel Kurula sunulacak Genel Yönetim Kurulu çalışma, hesap, denetim ve varsa Disiplin Kurulu raporları ile gelecek döneme ilişkin bütçe teklifinin toplantı tarihinden en az 15 gün önce delegelere ya da üyelere gönderilmesi zorunludur.
 • Genel Kurul çalışmalarını Genel Başkan ya da Genel Yönetim Kurulu üyelerinden biri başlatır. Genel Kurul Başkanlık Kurulunun seçimini yönetir.
 • Genel Kurul Başkanlık Kurulu Açık oyla seçilen bir başkan iki başkan yardımcısı ve yeteri kadar yazmandan oluşur. Genel Kurulca alınan bütün kararlar ile seçim sonuçları Genel Kurul Karar defterine yazılarak Başkanlık Kurulu üyelerince imzalanır.
 • Genel Kurulda hazır bulunan delege ya da üyelerin 1/10’unu yazılı istemi ile gündeme madde ilave edile bilir.
 • Genel Kurul gündemindeki konuları ve delegeler veya üyeler tarafından sunulacak önerileri inceleyip rapora bağlamak üzere komisyonlar kurabilir. Üye sayısı Genel Kurulca belirlenen komisyonlar çalışmalarına başlamadan önce kendi aralarından bir başkan, yazman ve sözcü seçerler. Komisyonların raporları Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanmadıkça geçerli sayılamaz.

MADDE 20 – GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Merkez Genel Kurulu, sendikanın en yetkili organıdır.

 1. Genel Kurul toplantısında gündemdeki konuları görüşülür. Gündeme madde eklenmesi, katılan delegelerin 1/10’unun yazılı teklifi gerçekleşir,
 2. Sendikanın genel politikalarını belirlemek, kararlar almak,
 3. Sendika tüzüğündeki değişiklikleri görüşmek
 4. Gelecek döneme ilişkin bütçeyi görüşerek karara bağlamak
 5. Merkez Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının görüşülerek onaylanması ve gerektiğinde sorumlular hakkında yasal kovuşturma açılmasına karar vermek,
 6. Merkez Yönetim ve Denetleme Kurullarının faaliyetlerinin aklanıp, aklanmamasına karar vermek,
 7. Merkez Yönetim Kurulu’nca sunulan bütçeyi görüşerek karara bağlamak,
 8. Sendika tüzüğünde öngörülen, Merkez Organlarının asil ve yedek üyelerini ve üst kurul delegelerini seçmek,
 9. Şube açmak, Şubenin yetkili olduğu bölgeleri saptamak, Şubeleri birleştirmek veya kapatmak. Şube oluşturulamayan yerlerde Genel Merkez Yönetimine bağlı Bölge Temsilcileri açmak, gerek görüldüğünde açılmış bölge temsilciliklerini kapatmak veya şube ve bölge temsilcileri açmak için Genel Yönetim Kuruluna yetki vermek,
 10. Yurt içindeki veya yurt dışındaki üst kuruluşlara üye olmaya veya üyelikten çekilmeye karar vermek,
 11.  Genel Kurul Delege veya üye Tam sayısının 2/3’ün oyu ile Tüzel kişiliğe son vermek.
 12.  Başka bir sendika ile birleşmeye veya ona katılmaya karar vermek,
 13.  Genel Kurul Delege veya üye Tam sayısının 2/3’ün oyu ile Ulusal konfederasyonlara, uluslararası kuruluşlara katılmaya ve ayrılmaya karar vermek.
 14.  Gerekli taşınmaz malların alınmasında, satılmasında veya devredilmesinde Merkez Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
 15.  Sendika Yöneticilerinin ücret, ödenek ve yolluklarını saptamak. (Bu ücret en yüksek ücretle çalışan sendika üyesinin maaşını geçemez).
 16.  Sendika tüzüğüne uygun öneriler hakkında kararlar almak, organlara görev ve yetkiler vermek,
 17.  Sendikanın tüzel kişiliğinin sona ermesine karar vermek.
 18.  Gizli oyla Genel Yönetim, Genel Denetim, Genel Disiplin Kurulu üyelerinin asil ve yedek üyelerini seçmek.

MADDE 21 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

 1. Genel Başkan
 2. Genel Sekreter
 3. Genel Mali Sekreter
 4. Genel Örgütlenme Sekreteri
 5. Genel Eğitim Sekreteri
 6. Genel İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sekreteri
 7. Genel Hukuk ve TİS Sekreteri
 8. 7 üyeden oluşur. Asıl üye kadar yedek üye seçilir.
 9. Genel Yönetim Kurulu MADDE – 7 da belirtilen usullerle seçilir.

MADDE 22 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

 1. Genel Kurul kararlarını uygulamak,
 2. Sendikanın gelir ve giderlerini, sendikanın amacı ve üyelerinin çıkarları doğrultusunda kullanmak,
 3. Sendika merkezi ve şubesinde gerekli gördüğü çalışma birimleri oluşturmak, yeterli sayı, nitelikte personel istihdam etmek, personeli gerekli gördüğü konularda yetkili kılmak, ücretlerini belirlemek,
 4. Demirbaş eşyanın terkini ve şubelere devrini yapmak,
 5. Sendikanın örgütlü bulunduğu kurum ve işyerlerinde üyelerce belirlenmiş işyeri temsilcilerini Şube Yönetim Kurulu’nun bildirimi ile onaylamak,
 6. Şube Genel Kurullarının yapılma zamanını belirlemek ve gerekli işlemlerini takip etmek,
 7. Toplu iş sözleşmeleri bağıtlamak, Toplu iş uyuşmazlıkları çıkarmak, Grev kararı almak, uygulamak ve gerektiğinde kaldırmak gerektiğinde ilgili makamlara, arabuluculara hakem kurullarına ve yargı organlarına başvurmak,
 8.  Üyelerinin çalıştığı kurumlarla yapacağı toplu iş sözleşmeleri ile ilgili önerilerin, işyeri temsilcileri kanalı ile toplanıp, şubelerde tartışıldıktan sonra oluşturacağı kurullarda olgunlaştırılmasını sağlamak. Taslaklar hazırlamak ve bu taslakları üyelerin bilgisine sunmak,
 9.  Gerektiğinde toplu iş sözleşmelerini yürütmek üzere şube yönetici, temsilci ve üyelerini görevlendirmek, yetkili kılmak,
 10.  Sendikanın gerek parasal konulardaki harcamalarında gerekse sendikayı üçüncü kişiler nezdinde temsil ve akitlerde Yönetim Kurulu’nun en az iki üyesinin müşterek imzası ile temsil etmek,
 11.  Çalışma dönemine ait faaliyetlerini, aldığı kararları, bir raporla Merkez Genel Kurulu’na sunmak,
 12.  Sendikanın örgütlü bulunduğu işkolunda örgütlenmeyi geliştirmek ve örgütlülüğü sınıf bilinci anlayışıyla pekiştirmek,
 13.  Sendika adına, şubelerde yapılan her türlü gider ve harcamaları usul, tüzük ve yönetmelikler uyarınca incelemek,
 14. Sendika faaliyetlerinin eksiksiz ve etkili bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli olan yönetmelikleri hazırlamak,
 15.  Merkez Genel Kurul gündemini belirlemek,
 16.  Sendika bürolarının işleyişini ve verimli çalışmasını sağlamak.
 17.  Gerekli görülen yerlerde bölge temsilcilikleri açmak,
 18.  Genel Kurulca verilen yetkiye dayanarak bölge temsilcilikleri ve şubeler açmak,
 19. İşyerlerinde yapılan seçimler sonucunda belirlenen temsilcileri atamak, Ana tüzük gereği geri çağırılan yönetici ve temsilcilerin yerine seçimle belirlenmiş olan yedeklerini atamak.

MADDE 23 – GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

 1. Sendika tüzel kişiliğini, yurtiçinde ve yurtdışında temsil eder. Merkez Yönetim Kurulu ve sendika bünyesinde genel hükümler içinde kurulacak tüm komisyonlara başkanlık eder, gerektiğinde bu komisyonların başkanlığını Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden birine devreder,
 2. Diğer Merkez Yönetim Kurulu üyelerince yürütülmekte olan işleri yakından izler, bilgi alır, gerekli uyarıda bulunur,
 3. Sendikanın genel politikasını anlatmak amacıyla basın toplantısı düzenler, yazılı ve sözlü demeçler verir,
 4. Genel Sekreter ile birlikte genel yazışmaları, Genel Mali Sekreterle birlikte mali konularla ilgili yazışma ve işlemleri imza eder,
 5. Genel Başkan acil ve gerekli hallerde önceden alınmış bir Yönetim Kurulu kararı olmaksızın bütçedeki ödeneğe uygun ve belgelere dayalı olarak brüt asgari ücret kadar harcama yapmaya yetkilidir. Harcama ve belgeleri Merkez Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısına bilgi ve onay için sunar,
 6. Merkez Denetleme Kurulu raporunu ilk Merkez Yönetim Kurulu toplantısına getirmekle yükümlüdür,
 7. Sendika adına yayınlanan yayın organlarının sahibidir,
 8. Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 24 – GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

 1. Genel Başkan bulunmadığı zamanlarda onun görevlerini yerine getirir ve yetkilerini kullanır,
 2. Sendika Merkez Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlayarak kurullara sunar,
 3. Yazışma ve işlemlerin düzgün işleyişini sağlar,
 4. Sendikanın organlarının ve bürolarının yönetmeliklerini hazırlayarak Genel Merkez Yönetim Kurulu’na sunar, kabul edilen yönetmeliklerin uygulanmasını sağlar ve denetler,
 5. Gerek sendikanın, gerekse sendika üyelerinin karşılaşacağı hukuksal sorunların çözümü için gereğini yapar,
 6. İnsan hakları bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunur,
 7. İnsan hakkını zedeleyen uygulamaların önlenmesi için karşı çalışmalarda bulunur,
 8. Çalışmalarından dolayı Merkez Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 25 – GENEL MALİ SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

 1. Sendikanın mali işlerinin yürütülmesini sağlar,
 2. Sendikanın dönem içi ve dönem sonu geçici ve kesin bilanço, gelir-gider tablosu ve mizanları ile mali raporların Genel Merkez Yönetim Kurulu’nca belirlenen sürelerde Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun bilgi, onay ve kararına sunar,
 3. Sendika gelirlerinin toplanmasını, sarfların bütçe esaslarına göre yapılmasını, muhasebe kayıtlarının ilgili mevzuat hükümleri gereğince yürütülmesini ve bütçenin uygulanmasını sağlar,
 4. Vergi ve sigorta primlerinin zamanında ödenmesini sağlar,
 5. Şube sarf ve avanslarının zamanında gönderilmesini sağlar, bunların gözetim ve denetimini yapar,
 6. Sendikanın taşınır ve taşınmaz mal varlığı ile ilgili belgelerin ve demirbaş kayıtlarının usulüne uygun tutulmasını sağlar,
 7. Sendika hesaplarının denetime hazır bulundurulmasını sağlar,
 8. Sendika mallarının (Taşınır ve taşınmaz) sigorta ettirilmesi, gerektiği zamanlarda poliçelerin yenilenmesini sağlar,
 9. Genel Başkan veya Yönetim Kurulu üyelerinden biri ile birlikte çift imza ile bankalardan para çekilmesini sağlar,
 10. Sendika gelirlerini elde edildikleri tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek olan bankalara yatırılmasını sağlar,
 11. Merkez Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği ve brüt asgari ücretin 4 (dört) katını aşmayacak miktarda sendikanın günlük ihtiyaçlarını karşılayacak parayı sendika kasasında bulundurulmasını sağlar,
 12. Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur

MADDE 26 – GENEL ÖRGÜTLENME SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

 1. Şubelerin (Şube Yönetim Kurulu) sendikal faaliyetlerini izler ve bu faaliyetlerin gerektiği gibi yerine getirilmesine yardımcı olur, faaliyetlere ilişkin Merkez Yönetim Kurulu’na rapor sunar,
 2. Üye kayıtları ve üyelikten ayrılmalara ilişkin işlemlerin yürütülmesi, sendikanın üyelik arşivinin düzenlenmesi, üye envanterinin çıkarılması, üyeliği kesinleşen üyelerin üye kayıt fişinin 15 gün içinde ilgili Kurumlara gönderilmesini sağlar,
 3. Şube faaliyet alanlarının düzenlenmesi, yeni şubeler açılması ve bazı şubelerin kapatılması konularında incelemelerde bulunur, bu konularda yönetim kuruluna raporlar hazırlayıp sunar,
 4. Sendikanın örgütlü olmadığı işyerlerinde örgütlenmeyi sağlar,
 5. Şubeler için delege seçimleri ve şube kongrelerinin zamanında ve gereği gibi yapılmasına yardımcı olur,
 6. İşkoluna ve diğer nedenlere bağlı çevre sorunlarına yönelik çalışmalarda bulunur,
 7. Sendika Tüzüğü ve Programı doğrultusunda sosyal faaliyetlerin planlanıp, uygulanmasını sağlar.
 8. Demokratik kuruluşlar ve sendikalarla ilişkileri yürütür.
 9. Çalışmalarından dolayı Merkez Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 27 – GENEL EĞİTİM SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

 1. Sendika programına, amaç ve ilkelerine uygun olarak işyerlerinde, illerde, şubelerde, Genel Merkezde uygulanmak üzere eğitim programları hazırlar ve Merkez Yönetim Kurulu’nun onayına sunar,
 2. Merkez Yönetim Kurulu’nca onaylanan eğitim programlarının uygulanmasını sağlar,
 3. Eğitim seminerlerinin planlanmasını ve yürütülmesini, bu konularda verisel araştırmaların yapılmasını sağlar,
 4. Sendikanın program, amaç ve ilkeleri doğrultusunda, dergi, kitap, broşür ve benzeri yayınların hazırlanması ve çıkarılmasını sağlar,
 5. Ulusal ve uluslararası basın organlarıyla iletişimi sağlamar, Genel Başkanın düzenlediği basın toplantılarında ve yazılı demeçlerin hazırlanmasında yardımcı olur,
 6. Sendika yayınları ve diğer yayınlarla ilgili arşiv oluşturur,
 7. Çalışmalarından dolayı Merkez Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 28 – GENEL İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

 1. Sendikanın İşçi Sağlığı ve Güvenliği konularında çalışmalarını planlar ve onay için Merkez Yönetim Kurulu’na rapor sunar,
 2. Sendikayı İSG ile ilgili faaliyetlerde temsil eder,
 3. İşçi Sağlığı ve Güvenliği kapsamında işkolu, işyerleri ve üyelerin sorunları ile ilgili araştırmalar yaptırır ve bunlara ilişkin çözüm önerileri üretilmesini sağlar,
 4. Ulusal ve uluslararası alanda İşçi Sağlığı ve Güvenliği kuruluşlarıyla ilişkiye geçerek sorunların tespit ve çözüm yollarının geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlar,
 5. Çalışmalarından dolayı Merkez Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 29 – GENEL HUKUK VE TİS SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

 1. Sendikanın ve üyelerin karşılaşacağı hukuki ve adli sorunların çözümü için hukuk çevreleri ve en başta avukatlarla birlikte çaba gösterir, bu konuda gerekli girişimlerde bulunur,
 2. Ulusal ve uluslararası hukukla ilgili mevzuat araştırmaları yapar, yaptırır. Mevzuatta, sendikal hakların gelişmesine yönelik değişiklikler yapılması için görüş ve raporlar hazırlar, hazırlatır ve girişimlerde bulunur,
 3. Sendikanın yapacağı toplu iş sözleşmelerine esas olacak bilgileri toplar ve Genel Yönetim Kurulu ile birlikte yöntemi saptar,
 4. Toplu iş sözleşmesi prosedürünün başından toplu iş sözleşmesinin yapılmasına kadar işleyiş ve yürütülmesinden sorumludur,
 5. Çalışmalarından dolayı Merkez Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 30 – GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA ESASLARI

Genel yönetim kurulu olağan olarak on beş günde bir toplanır. Toplantı ve çalışma yöntemi Madde–7’deki usullere göre yapılır.

MADDE 31 – GENEL MERKEZ DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Genel Denetim Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulunca Madde-7 de ki esaslara göre seçilen 3 asil 3 yedek üyeden oluşur.

MADDE 32 – GENEL MERKEZ DENETİM KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA ESASLARI

 1. Genel Denetim Kurulu en geç 3 ayda bir toplanır.
 2. Her Denetim sonunda Genel Yönetim Kuruluna rapor verir. Verdiği Raporların bir suretini de, işyeri delegeleri, işyeri sendika temsilcileri ve işyeri birim Komiteleri üyelerine sunulmak üzere Şube Yönetim Kurulu Başkanlıklarına, Şube oluşturulamayan yerlerde ise İşyeri Sendika temsilcilerine ulaştırır.
 3. Toplantılarını Madde – 7’deki esaslar çerçevesinde yapar.

MADDE 33 – GENEL MERKEZ DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU

Genel Disiplin Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulunca Madde–7 deki esaslara göre seçilen 3 asil 3 yedek üyeden oluşur.

MADDE 34 – GENEL MERKEZ DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA ESASLARI

 1. Genel Disiplin Kurulu, Genel Yönetim Kurulu’nun, Şubelerde ise Şube Disiplin Kurulu Şube Yönetim Kurulunun istemi üzerine toplanır ve önüne gelen konuyu en çok bir ay içinde sonuçlandırır. Genel Yönetim Kurulu gerektiğinde bu süreyi iki aya kadar uzatabilir.
 2. Genel Merkez Yönetim Kurulu’ndan ve Şube Disiplin Kurullarından gelen dosyaları inceleyen Genel Disiplin Kurulu ve Şube Disiplin Kurulu Gerekçeli kararlarını Genel merkez ve Şube başkanlıkları ile Şubelerin Disiplin Kurulu üyelerine sunulmak üzere zamanı geçirmeksizin gönderir ve kararların uygulanmasını ister. Genel Disiplin Kurulu, Şubelerde Şube Disiplin Kurulu ilgilinin savunmasını aldıktan ve sunulan tüm kanıtları değerlendirdikten sonra karara varır. Kararlar ve karşı oylar gerekçeli olarak karar defterine yazılır, kararın kanıtları ayrıntılı olarak gösterilir.
 3. Genel Disiplin Kurulu, sendika üye ve yöneticileri hakkında aşağıda belirtilen cezalardan birini verir. Şube Disiplin Kurulu sadece a) ve b) bentlerindeki cezaları verebilir, diğer cezaları gerektiren suçlar oluştuğuna kanaat getirdiği takdirde ilgili dosyayı Genel Disiplin kuruluna sevk etmek üzere Genel merkez yönetim kuruluna gönderir.
 4. a) Uyarı
 5. b) Kınama
 6. c) Sendika yöneticilerini geçici ya da sürekli olarak görevden alma,
 7. d) Sendika üyeliğinden geçici ya da sürekli olarak çıkarma.
 8. Genel Disiplin Kurulu’nca verilen sürekli görevden alma kararına karşı sendika yöneticisinin Genel Kurula itiraz hakkı vardır.
 9. Görevden sürekli alınma kararı ile Genel Kurul tarihleri arasında kalan süre içinde yöneticinin görevi askıya alınır. Görevi askıya alınan yönetici yönetsel yetkilerini kullanamaz.
 10. Genel Disiplin Kurulu’nca verilen sürekli görevden almak kararı ile sürekli üyelikten çıkarma cezaları Genel Kurul’un onayı ile kesinleşir.

YETKİLİ GENEL MERKEZ DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 35 – ŞUBE BAŞKANLAR KURULU

 1. Genel Yönetim Kurulu, Genel Denetim Kurulu, Genel Disiplin Kurulu, Şube Başkanları ve Şube Oluşturulamayan yerlerdeki Bölge Temsilcilerinden oluşur.
 2. 6 ayda 1 defa Genel Yönetim Kurulunun Çağrısı ile toplanır.
 3. Bu toplantılarda Sendikanın 6 aylık, idari, mali ve örgütlenme çalışmaları tartışılır. Aksayan çalışmaların düzeltilmesi için sunulacak görüş ve önerilerin Genel Yönetim Kurulunca uygulanması için kararlar alınır. Kararlar Madde–7’de ki esaslara göre alınır.
 4. Alınan kararlar, şube delegeler Meclisi, Şube temsilciler Meclisi ve Şube Birim Komiteleri Meclisi üyelerine Şube Yönetim Kurulu Başkanlıklarınca yazılı olarak duyurulur.

MADDE 36 – GENİŞLETİLMİŞ ŞUBE BAŞKANLAR KURULU

 1. Genel Yönetim Kurulu, Genel Denetim Kurulu, Genel Disiplin Kurulu üyeleri, Şube Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu üyelerinden ve şube oluşturulamayan bölgelerdeki Bölge Temsilcilerinden oluşur.
 2. 1 yılda bir Genel Yönetim Kurulunun çağırası ile Genel veya Bölgesel olarak toplanır.
 3. Bu toplantılarda Sendikanın 1 yıllık, idari, mali ve örgütlenme çalışmaları tartışılır. Aksayan çalışmaların düzeltilmesi için sunulacak görüş ve önerilerin Genel Yönetim Kurulunca uygulanması için kararlar alınır. Kararlar Madde–7’de ki esaslara göre alınır.
 4. Alınan kararlar, şube delegeler Meclisi, Şube temsilciler Meclisi ve Şube Birim Komiteleri Meclisi üyelerine Şube Yönetim Kurulu Başkanlıklarınca yazılı olarak duyurulur.

MADDE 37 – TEMSİLCİLER MECLİSİ

 1. Genel Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu üyeleri, Şube Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu üyeleri ve işyeri Sendika temsilcilerinden oluşur.
 2. 2 yılda 1 Genel Yönetim Kurulunun çağrısı ile Genel veya Bölgesel olarak toplanır.
 3. Bu toplantılarda şube kurullarının, sendikanın idari, mali ve örgütlenme çalışmaları ile ilgili karara bağladıkları görüş ve önerileri tartışılır. Her şube kendi temsilciler meclisinin almış olduğu kararları kendi belirleyecekleri 1 temsilci aracılığıyla bu kurula sunarlar.
 4. Genel Yönetim Kurulunca uygulanmasını istediği kararlar Madde–7’de ki esaslara göre gerçekleşir.

MADDE 38 – TÜRKİYE İŞÇİLER MECLİSİ

 1. Türkiye İşçiler Meclisi, Genel Merkez Yönetim, Denetim ve Disiplin kurulları, Şube Yönetim, Denetim ve Disiplin kurulları, Şube Temsilciler Meclisi, Bölge Temsilcilikleri, Birim Komiteleri Meclisi, İşyeri Sendika Temsilcileri, İşyeri Birim Komiteleri ve İşyeri İşçi Meclisi üyelerinden oluşur.
 2. Senede 1 defa Genel Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine Genel veya Bölgesel olarak toplanır.
 3. Toplantıya Genel Yönetim Kurulu 1 yıl içinde yaptığı çalışmaları kapsayan bir rapor sunar. Bu rapor toplantıdan en geç 15 gün önce meclis üyelerine ulaştırılır.
 4. Sendikanın 1 yıl içinde yapmış olduğu çalışmalar bu toplantıda tartışılır. Görüşler ve öneriler sunulur, uygulanamayan Genel Kurul kararlarının uygulanamama nedenleri tartışılır.
 5. Görevini aksatan Yönetici var ise Türkiye İşçiler Meclisinin 1/5’inin yazılı istemi ile görevden geri çağrılma uyarı oylaması yapılır.
 6. Aynı istem aynı yönetici hakkında bir sonraki toplantıda tekrar gerçekleşir ise, o yönetici Merkez Genel Kurulunda aday olurken vermiş olduğu taahhüt gereği yöneticilik görevinden istifa eder.

6. BÖLÜM

ZORUNLU VE YETKİLİ ŞUBE DANIŞMA ORGANLARININ OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİ, TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

ZORUNLU ŞUBE ORGANLARI

MADDE 39 – ŞUBELERİN OLUŞUMU

 1. 500 üyesi bulunan bölgelerde Genel Kurulun kararı ile veya Genel Kurulun verdiği yetki çerçevesinde Genel Yönetim Kurulunun kararı ile Şube ve Bölge Temsilcilikleri kurulabilir.
 2. Kurulacak olan şubenin müteşebbis heyeti Genel Yönetim Kurulu tarafından atanır.
 3. Atanacak olan müteşebbis heyet 6 ay içinde Yasalar ve Ana tüzük hükümlerine göre Kongresini yapmak mecburiyetindedir.

MADDE 40 – BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİNİN OLUŞUMU

 1. Şube bulunmayan bölgelerde, örgütlenmeyi gerçekleştirebilmek için Genel Yönetim Kurulu Bölge Temsilcilikleri açabilir.
 2. Genel Yönetim Kurulu tarafından atanan bölge temsilcilikleri Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreterine bağlı olarak çalışır.

MADDE 41 – ŞUBE GENEL KURULUNUN OLUŞUMU

 1. Şube Genel Kurulu, şubenin en yetkili karar organıdır.
 2. Şubenin üye sayısı 500 altında ise üyelerden,

500 -1000 üye ise 100 delegeden

1001 -2000 üye ise 150 delegeden

2001 -3000 üye ise 175 delegeden

3001- 4000 üye ise 200 delegeden

4001 -üye den fazla ise 250 delegeden oluşur.

 • Şube Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri Şube Genel kurulunun Delegeleridir.
 • İşyerlerinin Genel Kuruldaki temsil sayısını belirlemek için, öncelikle şubenin Genel üye sayısı delege sayısına bölünür. Çıkan rakam kaç kişiye 1 delege çıkacağını belirleyen anahtar sayıdır. Daha sonra işyerinin üye sayısı, belirlenen anahtar sayıya bölünür.

MADDE 42 – ŞUBE GENEL KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

 1. Şube Genel Kurulu 3 yılda bir toplanır. 
 2. Genel Kurula çağrı Şube Yönetim Kurulu’nca yapılır. Toplantının yeri, günü, saati, gündemi, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının yapılacağı saat ile gündemi Şube Yönetimince saptanarak toplantıya katılacak delegelere en az 15 gün önceden bildirilir.
 3. İki Genel Kurul toplantısı arasındaki döneme ait faaliyet raporu ve gelecek dönemin tahmini bütçesi de toplantı tarihinden 15 gün önceden delegelere bildirilir.
 4. Toplantı esas ve usulleri hakkında Sendika Merkez Genel Kurulu için uygulanan esas ve usuller uygulanır.
 5. Delegelerin salt çoğunluğu ile toplanır, ilk toplantıda salt çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantı katılanlar ile yapılır. Ancak bu oran delege tam sayısının 1/3’ünden az olamaz. Olağanüstü toplantılarda da aynı oranlar uygulanır. Kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Ancak bu oran üye veya delege tam sayısının ¼’ünden az olamaz. Oylama şeklinde Merkez Genel Kurulu’ndaki yöntem uygulanır.

MADDE 43 – ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

 1. Şube Yönetim Kurulu’nun çalışma ve hesap raporları ile Denetleme Kurulu’nun raporlarını görüşmek, kabul etmek veya reddetmek, çalışmaları aklamak veya aklamamak, Disiplin Kurulu’nun raporunu görüşmek,
 2. Şube Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurullarının asil ve yedek üyelerini seçmek,
 3. Merkez Genel Kurulu’na, Şube adına katılacak delegeleri seçmek.
 4. Şubenin kapanmasına veya başka bir şube ile birleşmesine karar veremez. Borç altına sokamaz. Şube ile ilgili sorunları, Merkez Genel Kurulu’na iletilmek üzere dilek ve temennide bulunur.

MADDE 44 – ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Şube Yönetim Kurulu

 1.      Şube Başkanı
 2.      Şube Sekreteri
 3.      Şube Mali Sekreteri
 4.      Şube Örgütlenme Sekreteri
 5.      Şube Eğitim Sekreteri

Şube Yönetim Kurulu Madde–7’de belirtilen usullerle seçilir.

MADDE 45 – ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

 1. Merkez Genel Kurulu ve Merkez Yönetim Kurulu kararlarını uygular.
 2. Şube ve bağlı illerdeki sendikal faaliyetlerin yerine getirilmesini sağlar.
 3. Sendikal faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli harcamaları yapar.
 4. Şube Genel Kurulu’nu toplantıya davet eder.
 5. Üyelik başvurularını inceler, belgeleri varsa görüş ve düşünceleriyle birlikte beş gün içinde Merkez Yönetim Kurulu’na gönderir.
 6. Şube Genel Kurulu’na sunulacak hesap ve çalışma raporları hazırlar.
 7. Şube Temsilciler Meclisini, Şube Delege Meclisini, Şube Birim Komiteleri Meclisini toplantıya çağırır.
 8. Temsilci seçimlerini, delege seçimlerini, birim komitesi seçimlerini organize eder.
 9.  Seçilmiş Birim Komitesi üyelerini atar.

MADDE 46 – ŞUBE BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

 1. Şube sınırlarındaki il ve ilçelerde sendikayı temsil eder,
 2. Diğer Yönetim Kurulu üyelerince yürütülmekte olan işleri yakından izler, inceler, bilgi alır, uyarır,
 3. Şube Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder,
 4. İlgili sekreterle kendi görevleri ile ilgili yazışmaları, Şube Sekreteri ile birlikte tüm yazışmaları, Mali sekreter ile birlikte mali konulardaki yazışma ve işlemleri imzalar,
 5. Olağanüstü durumlarda Yönetim Kurulu Kararı olmaksızın ve belgeye dayalı olarak brüt asgari ücret kadar harcamada bulunabilir. Ancak harcamalarla ilgili belgeleri üç gün içinde Şube Yönetim Kurulu’na sunmakla yükümlüdür,
 6. Basın toplantısı düzenler. Yazılı ve Sözlü demeçler verebilir,
 7. Tüzük ve Yönetmeliklerle yetkilendirildiği konularla ilgili olarak Şubeye bağlı organ, kurul, komisyon, temsilci ve kişileri toplantıya çağırabilir,
 8. Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yönetim Kurullarına karşı sorumlu olan Şube Başkanı; Tüzük, Yönetmelikler ve anılan Kurulların verdiği diğer görev ve yetkileri yerine getirmekle yükümlüdür.

MADDE 47 – ŞUBE SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

 1. Şube Başkanının bulunmadığı zamanlarda onun görevlerini yerine getirir ve yetkilerini kullanır
 2. Şube Yönetim Kurulu’nun toplantılarına ilişkin gündemi hazırlar, alınan kararları deftere yazdırır.
 3. Yazışma ve işlemlerin düzgün işleyişini sağlar.
 4. Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlayarak kurullara sunar,
 5. Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yönetim Kurullarına karşı sorumlu olan Şube Sekreteri; Tüzük, Yönetmelikler ve anılan Kurulların verdiği diğer görev ve yetkileri yerine getirmekle yükümlüdür.

MADDE 48 – ŞUBE MALİ SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

 1. Şubenin mali işlerinin düzenli yürümesini sağlar,
 2. Şube hesaplarını iç ve dış denetime hazır bulundurur,
 3. Şube kapsamı dahilinde sendika gelirlerinin toplanmasını ve Genel Merkezce Banka hesabına 7 (yedi) gün içerisinde yatırılmasını sağlar,
 4. Şube harcamalarının usulüne göre yapılmasını, harcama belgelerinin her ay Genel Merkeze gönderilmesini sağlar,
 5. Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yönetim Kurullarına karşı sorumlu olan Şube Mali Sekreteri; Tüzük, Yönetmelikler ve anılan Yönetim Kurulların verdiği diğer görev ve yetkileri yerine getirmekle yükümlüdür.

MADDE 49– ŞUBE ÖRGÜTLENME SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

 1. Şubeye bağlı kurullar ile işyeri temsilcilerinin sendikal faaliyetlerini izler ve bu faaliyetlerin yerine getirilmesine yardımcı olur,
 2. Şube üye kayıtları ve üyelikten ayrılmalarına ilişkin işlemleri gözetir, şube üye arşivini düzenler, üye envanterini çıkartır, üyeliğe kabul ya da üyelikten ayrılma başvurularını, tayin ve emeklilik işlemlerini 5 (beş) gün içerisinde Sendika Merkez Yönetim Kurulu’na gönderilmesini sağlar,
 3. Sendikanın aktif uğraş alanı dışında kalmış işyerlerindeki çalışanların, sendika bünyesinde örgütlenmesini sağlar,
 4. Şube Genel Kurulu’nun zamanında ve gereği gibi yapılması için Genel Örgütlenme Sekreteri ile koordineli çalışır. Sendikanın örgütlü olmadığı işyerlerinde örgütlenmeyi sağlar.

MADDE 50 –ŞUBE EĞİTİM SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

 1. Şube kapsamındaki işyerlerinde çalışanlar için Sendika programına, amaç ve ilkelerine uygun eğitim programları hazırlayarak Yönetim Kurulu’nun onayına sunar,
 2. Onaylanan eğitim programlarının uygulanmasını sağlar,
 3. Merkez Yönetim Kurulu’nca planlanan ve yürütülen eğitim çalışmaları ile İşçi sağlığı ve iş güvenliği kapsamında, işyerleri ve üyelerinin sorunları ile ilgili araştırmalar yapar ve bunlara ilişkin işyeri eğitimleri yapılmasını ve çözüm önerileri üretmesini Genel İşçi Sağlığı ve iş güvenliği Sekreteri ile eş güdüm içinde sağlar.
 4. Sendika Merkez Yönetim Kurulu’nca yayınlanan, kitap, broşür ve bülten gibi eğitsel yayın araçlarını Şube kapsamındaki tüm üyelere ulaştırılmasını sağlar,
 5. Merkez ve Şube Yönetim Kurullarınca düzenlenen panel, sempozyum, konferans gibi toplantılara en üst düzeyde katılımı sağlar,
 6. Çalışmalarından dolayı Genel Merkez Eğitim Sekreterliğine ve Şube Yönetim Kurullarına karşı sorumludur. Yönetmelikler ve anılan Yönetim Kurulların verdiği diğer görev ve yetkileri yerine getirmekle yükümlüdür.

MADDE 51 – ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Şube Yönetim Kurulu olağan olarak haftada bir toplanır. Toplantı ve çalışma yöntemi Madde–7’de ki usullere göre yapılır.

MADDE 52 – ŞUBE DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Şube Denetim Kurulu, Şube Genel Kurulunca Madde-7’de ki esaslara göre seçilen 3 asil 3 yedek üyeden oluşur.

MADDE 53 – ŞUBE DENETİM KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA ESASLARI

 1. Şube Denetim Kurulu en geç 3 ayda bir toplanır.
 2. Her Denetim sonunda Şube Yönetim Kuruluna rapor verir.
 3. Verdiği Raporların bir suretini de, üyelere işyeri delegelerine, işyeri birim Komiteleri üyelerine sunulmak İşyeri Sendika temsilcilerine ulaştırır.

Toplantılarını Madde–7’deki esaslar çerçevesinde yapar.

MADDE 54 –ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU

Şube Disiplin Kurulu, Şube Genel Kurulunca Madde–7’deki esaslara göre seçilen 3 asil 3 yedek üyeden oluşur.

MADDE 55 –ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA ESASLARI

 1. Sendikanın tüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği öne sürülen sendika üyeleri hakkında gerekli soruşturmayı yapar ve bu konuda hazırlayacağı raporu karar verilmek üzere Şube Yönetim Kurulu’na ve bilgilendirmek üzere Merkez Disiplin Kurulu’na gönderir.
 2. Toplantılarını Madde–7’deki esaslar çerçevesinde yapar.

YETKİLİ ŞUBE DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 56 –ŞUBE DELEGELER MECLİSİ

 1. Şube Delegeler Meclisi, Şube Genel Kurul Delegelerinden oluşur.
 2. Senede 1 defa Şube Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine toplanır.
 3. Toplantıya Şube Yönetim Kurulu 1 yıl içinde yaptığı çalışmaları kapsayan bir rapor sunar. Bu rapor toplantıdan en geç 15 gün önce delegelere ulaştırılır.
 4. Şubenin 1 yıl içinde yapmış olduğu çalışmalar bu toplantıda tartışılır. Görüşler ve öneriler sunulur, uygulanamayan Şube Genel Kurul kararlarının uygulanamama nedenleri tartışılır.
 5. Görevini aksatan Yönetici var ise Şube Temsilciler Meclisinin 1/5 inin yazılı istemi üzerine  görevden geri çağrılma uyarı oylaması yapılır.
 6. Aynı istem aynı yönetici hakkında bir sonraki toplantıda tekrar gerçekleşire, o yönetici Merkez Genel Kurulunda aday olurken vermiş olduğu taahhüt gereği yöneticilik görevinden alınır.

MADDE 57 –ŞUBE TEMSİLCİLER MECLİSİ

 1. Şube Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu üyeleri ve İşyeri Sendika Temsilcilerinden oluşur.
 2. 6 ayda bir Şube Yönetim Kurulunun çağrısı ile toplanır.
 3. Bu toplantılarda İşyerleri Temsilciler Kurullarının ve işyeri birim komitelerinin, sendikanın idari, mali alışmaları ile ilgili karara bağladıkları görüş ve önerileri tartışılır. Her İşyeri kendi temsilciler meclisinin almış olduğu kararları kendi belirleyecekleri 1 temsilci aracılığıyla bu kurula sunarlar.
 4. Şube Yönetim Kurulunca uygulanmasının istendiği kararlar Madde-7’deki esaslara göre alınır.

MADDE 58 – ŞUBE BİRİM KOMİTELERİ MECLİSİ

 1. Şube Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu üyeleri, işyeri Sendika Temsilcileri ve Sendika Temsilcilerine yardımcı olmak amacıyla işyeri birimlerinde oluşturulan Birim Komite üyelerinden oluşur.
 2. 2 yılda 1 Şube Yönetim Kurulunun çağrısı ile olarak toplanır.
 3. Bu toplantılarda İşyeri Sendika Temsilciler Meclisinin, İşyeri Delege Meclisinin, işyeri birim komiteleri meclisinin, şubenin idari, mali ve örgütlenme çalışmaları ile ilgili karara bağladıkları görüş ve önerileri tartışılır. Her işyeri kendi temsilciler meclisinin almış olduğu kararları kendi belirleyecekleri 1 temsilci aracılığıyla bu Meclise sunarlar.
 4. Şube Yönetim Kurulunca uygulanmasının istendiği kararlar MADDE – 7’deki esaslara göre alınır.

İŞYERİ ZORUNLU ORGANLARI

MADDE 59 – İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİ MECLİSİ

 1. İşyerlerinde Yasa’nın belirlediği sayıda, üyeler tarafından seçilen Sendika Yönetim Kurulunca atanan 1 baş temsilci ve temsilcilerden oluşur.
 2. İşyeri sendika temsilcileri üye ile Şube Yönetim Kurulu ve İşveren arasında köprü vazifesi görür.
 3. Faaliyetlerini Ana tüzük gereği birimlerde oluşturulan birim komiteleri ile diyalog içersinde yürütür.

MADDE 60 – İŞYERİ DELEGELER MECLİSİ

 1. Ana tüzük gereği belirlenen sayıda ve Ana tüzükte belirlenen usullerle işyerinde üyeler tarafından seçilen delegelerden oluşur.
 2. İşyeri Sendika Temsilcileri ile üyeler arasında köprü vazifesi görür. Üyelerin çalışma koşullarından ve TİS den doğan sorunlarının halledilmesinde İşyeri Sendika Temsilcilerine yardımcı olur.

İŞYERİ YETKİLİ DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 61 – İŞYERİ BİRİM KOMİTELERİ MECLİSİ

 1. İşyerlerinde birimler esasına göre oluşturulan, işyeri sendika temsilcilerinin ve işyeri delegelerinin Yasalardan ve Ana tüzükten kaynaklanan sendikal görevlerine yardımcı organlardır.
 2. Birim komite üyeleri, birimde çalışan üyelerin 1/5 inden az olamaz. İşyerinin özelliğine ve üyelerin katılım isteğine bağlı olarak bu sayı 2/5 – 3/5 veya daha fazla olabilir.
 3. Olağan toplantılarını İşyeri sendika temsilciler kurulunun çağrısı ile 2 ayda bir yapar.
 4. Bu toplantılarda işyerindeki sendikal çalışmalar değerlendirilir. Aksayan çalışmalar var ise görüş ve öneriler sunulur. İşyeri sendika temsilcilerinin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yapılır.
 5. Şube temsilciler ve Delegeler Meclisine sunulmak üzere sendikal çalışmalarla ilgili görüş ve önerileri karar altına alır
 6. Şube Yönetim Kurulunca işyeri ile ilgili uygulanmasının istendiği kararlar Madde-7’deki esaslara göre alınır.

Birim komitesi üyesi olmayan üyelerin, temsilci ve delege seçiminde aday olmaması esas alınır. Ancak bu üyenin temsilci ve delege adayı olmasının önünde engel teşkil etmez.

7. BÖLÜM

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR

MADDE 62 – OLAĞANÜSTÜ MERKEZ GENEL KURULUNUN TOPLANMA ESASLARI

 1. Genel Merkez Yönetim Kurulu veya Genel Merkez Denetleme Kurulu gerekli gördüğü hallerde veya Genel Merkez Genel Kurul delegelerinin 1/5’inin yazılı isteği üzerine en geç 60 gün içinde yazılı istekteki konuları öncelikle görüşmek üzere Genel Kurul olağanüstü olarak toplanır. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için yapılan isteklerde toplantının yapılma gerekçeleri belirtilir. Genel Kurula çağrı Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılır.
 2. Olağanüstü Genel Kurul çağrısında belirtilen gündem maddelerinde Merkez Yönetim Kurulunca eksiltme yapılamaz.
 3. Gündem dışı konular görüşülemez. Önerilerde bulunulamaz. Olağanüstü Genel Kurul toplantısında da olağan Genel Kurul Toplantısı hükümleri geçerlidir.

MADDE 63 – OLAĞANÜSTÜ ŞUBE GENEL KURULUNUN TOPLANMA ESASLARI

Şube Yönetim Kurulu veya Şube Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde ya da Şube Genel Kurul delegelerinin 1/5’inin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Çağrıda Genel Merkezdeki yöntem uygulanır.

8. BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

MADDE 64 – SENDİKANIN GELİRLERİ

 1. Üyelik aidatı,
 2. Dayanışma aidatı,
 3. Onur üyelerinin aidatı,
 4. Faaliyetlerden sağlayacağı gelirler,
 5. Malvarlığının devir, temlik ve satışından doğan gelirler,
 6. Kanunun olanak verdiği bağışlar ve diğer gelirler.

MADDE 65 – ÜYELİK AİDATI

Üye aidat tutarı, üyenin bir günlük bürüt ücretinin yarısıdır. Dayanışma aidatı tutarı üyelik aidatı kadardır.

MADDE 66 – GİDERLER

 1. Sendikal faaliyeti yürütmek için yapılan harcamalar,
 2. Üst örgüte ödenen aidatlar,
 3. Toplu Sözleşmelerle ilgili masraflar,
 4. Grev ve Lokavt hallerinde yapılan masraflar ve üyelere ödenen ödentiler,
 5. Basın-Yayın dahil eğitim masrafları (Gelirlerin en az %15’i eğitim için kullanılır),
 6. Sendikanın amaç ve ana tüzüğünden doğan diğer masraflar,
 7. Sendika amaç ve faaliyetleri dışında harcama yapamaz. Bağışta bulunamaz. Borç veremez.

MADDE 67 – TUTULMASI ZORUNLU OLAN DEFTER DOSYA VE KAYITLAR

 1. Üye kayıt fişleri ve defteri ile çıkış bildirimi,
 2. Zorunlu kurulların kararlarının numara ve tarih sırası ile yazılmasına mahsus karar defterleri,
 3. Gelen ve giden evrak ile zimmet defteri,
 4. Aidat, yevmiye, döküm defteri ve defter-i kebir defterleri ve bunların tutulduğu dosyalar.

MADDE 68 -YÖNETİCİ, UZMAN VE PERSONELE ÖDENECEK ÜCRET, TAZMİNAT, YOLLUK VE HARCIRAHLARININ MİKTARLARININ BELİRLENME ESASLARI

 1. Sendika yönetici ve uzmanlarının ücretleri, Genel Merkez Genel Kurulunca belirlenir.
 2. Ücretler asgari ücretten fazla olamaz.

9. BÖLÜM

MADDE 69 – TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Sendikanın feshi veya bir başka sendika ile birleşmesi halinde uygulanacak esaslar

 1. Tüzük değişikliği Sendika Genel Merkez Genel Kurulu’nun üye/delege tam sayısının salt çoğunluğunun oyu ile yapılır.
 2. Fesih ve tasfiye halinde karar; Merkez Genel Kurulu’nun üye/delege tam sayısının salt çoğunluğunun oyu ile alınır. Bu durumda sendikanın taşınır ve taşınmaz malları tümüyle  Tarım İşçileri Sendikası’nın amaç ve ilkelerine denk düşen Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçiler Sendikası’na (DGD-SEN) devredilir.

MADDE 70 – KONFEDERASYONA KATILMA, ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÜYE OLMA VE AYRILMA ESASLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER.

Genel Merkez Genel Kurulu’nun üye tam sayısının 2/3 yeterlilik oyu ile sendika konfederasyonlara ve uluslararası kuruluşlara üye olabilir veya üyelikten ayrılabilir.